[Return to tellmylife.com Home Page ]

‘ïÊ½ä ‘ÕäÌë ’ÇÕâ »ÓÈâï ....’ÇäÌë ‘Õä ’Çí - ÑÌäØ ÖíÌä

ÉíÅä ÖÑÒ ÔæÌë áâ ÕëÏÖâæà Õâï¿×í. éÈâÕÛ ÚíÒ Èí ÍÀä áâÕ×í.

‘ïʽä áë» Á ÕâÓ áâÕë Àë. Èë ÐçÔÈâï ÌÚI.


‘ïʽä ÏÊÔä ×»âÒ ÌÉä Èë ÕâÈ ÑÌÑâïÉä »âÆä Ìâ¼í.

‘ïʽäÌâï ÑÚtÕÌâï ãÌÇôÒí áë» ÕâÓ ÔäËâ ÍÀä
ÍâÀâ áëÌë ÏÊÔä ×»âÈâï ÌÉä. ÍÇ áëÌä ÍÚëÔëÉä
’Ç»âÓä Öï’ë½í ÍÓ »âÏç áâÍëÀë ÈÉâ Öï’ë½íÌë
ÂäÔÕâÌä ÈìÒâÓä ÍÇ áâÍë Àë.

----------------

Listening
to your heart,
finding out who you are,
is not simple.
It takes time for
the chatter to quiet down.
In the silence of "not doing"
we begin to know
what we feel.
If we listen & hear
what is being offered,
then anything in life
can be our guide.

Listen.

 

 

each human being has to
perform a unique role.
which only he can perform.


To find out who you are and
performing that divine role will
give us immense joy and satisfaction.
This joy and satisfaction can not replaced
by wealth or any worldly matters.

Time comes and goes.

You should be ready and prepared when
time comes. Astrology can help you
in deciding your time....

Please do not forget...
our life is not a rehearsal...

 

Click on Know your Life and Send your
Birth date, Birth time, Birth place and
your email address and email to me.
email it to me.

Right now this website is not
on-line Astrology website,
You email will be in que,
I need time to calculate.

I may need minimum 7 days to
communicate with you.
please allow me to do so....

 

while we communicate via email,

First I will predict your present time
as well as past events with exact periods.
If it seems accurate to you that means your
birth details are accurate.
than only

I will predict your nearest future events
you can check your future events when it comes.
If Your present,past as well as near future events
comes accurate

then
you can
USE ASTROLOGY AS GUIDING FORCE OF YOUR LIFE.

Please suggest if you feel any change is required in web site.